Disclaimer

Betreden op eigen risico.

VloeiBaard kent zijn verantwoordelijkheden, maar beperkt de aansprakelijkheid in een bepaalde risicohoudende aangelegenheid.

Zorg en aandacht

VloeiBaard besteedt haar uiterste zorg bij de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot VloeiBaard, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

 

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op VloeiBaard alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. VloeiBaard dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Intellectuele eigendom

De inhoud van VloeiBaard waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
Alle eigendomsrechten berusten bij VloeiBaard of haar licentiegevers.

 

De informatie op VloeiBaard mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door VloeiBaard wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan VloeiBaard. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

 

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. VloeiBaard aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. VloeiBaard behoudt zich het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen danwel te verwijderen.

Nauwkeurig

VloeiBaard spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op VloeiBaard op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is.

 

De artikelen die geplaatst worden op VloeiBaard kunnen persiflerend, satirisch of parodiërend van aard zijn. Ze geven slechts de visie of mening weer van de redactie van VloeiBaard. Opgevoerde personages of rechtspersonen kunnen gefingeerd zijn. De redactie behoudt zich het recht voor stijlmiddelen te gebruiken die, ondanks dat de intentie daartoe bij de redactie ontbreekt, ertoe kunnen leiden dat lezers van VloeiBaard zich geschokt, beledigd of gekwetst voelen.

Geen aansprakelijkheid

Nadrukkelijk wijst VloeiBaard de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. VloeiBaard wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van VloeiBaard, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Beschikbaarheid

VloeiBaard kan evenmin, hoewel VloeiBaard er naar zal streven om VloeiBaard permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van VloeiBaard.

 

Ben je van mening dat VloeiBaard uitingen bevat die onrechtmatig zijn jegens jou of jouw onderneming, dan kun je dit kenbaar maken via de contactpagina.